Thông báo hết hàng hợp tác cá mập baby (Munygurumi S Cat Shark Ver.)

Anime “Outing Baby Shark” x Aqua World Oarai Thông tin hàng hóa
“Munyugurumi S Cat Shark Ver.” hiện đã hết hàng do nhu cầu phổ biến.

Thông tin về việc bán lại sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.