Thông báo kết thúc phân phối quyền lợi mua hàng Outing Baby Shark

Do nhu cầu phổ biến, lợi ích mua hàng hóa hợp tác (bưu thiếp) được cung cấp tại cửa hàng lưu niệm "Mola Mola" của khách sạn đã bị ngừng.
Chúng tôi chân thành xin lỗi những khách hàng đã mong chờ nó.
Cảm ơn bạn đã hiểu và hiểu.