Thông báo về việc hết hàng Baby Shark hợp tác (Munygurumi BC Cat Shark Ver.)

Anime “Outing Baby Shark” x Aqua World Oarai Thông tin hàng hóa
"Munygurumi BC Cat Shark Ver." đã hết hàng do nhu cầu phổ biến.

Thông tin về việc bán lại sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.