Về ngày nghỉ (2023-12/4/8)

Bảo tàng sẽ đóng cửa để bảo trì trong thời gian sau.

Xin lưu ý

Thời gianNgày 2023 tháng 12 (Thứ Hai) đến ngày 4 (Thứ Sáu), năm 8