Thông báo hết hàng dòng sản phẩm độc quyền "Đuôi Tôm Ruồi" của chúng tôi [Đồ chơi nhồi bông treo (Đuôi Tôm Ruồi) Rái cá Canada]

Dòng sản phẩm độc quyền "Đuôi Tôm Ruồi" của chúng tôi [Đồ chơi nhồi bông treo (Đuôi Tôm) Rái cá Canada] hiện đã hết hàng do nhu cầu phổ biến.Thông tin về việc bổ sung hàng sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.